top of page

Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь з усіма викладеними нижче умовами та підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах Договір про надання Послуг із ФОП Протасєня Андрій Ігорович.

Публічний Договір (Оферта)

Ця оферта адресована будь-якій особі (коло осіб) (далі "Замовник") і є публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання послуг, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://protasenia.com.ua/public-contract (далі Договір) на наступних умовах:

 

Термінологія

Для цілей цього Договору терміни вживаються у такому значенні:

1. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків та/або обмежень та є рівносильним укладенню двостороннього письмового Договору.

2. Замовник – особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору та стає Замовником послуг Виконавця за укладеним Договором.

3. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка має намір отримати послуги Виконавця в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4. Виконавець - ФОП Протасєня Андрій Ігорович та особи (суб'єкти підприємницької діяльності), які мають право надавати послуги, передбачені цим Публічним договором (офертою).

5. Послуги – безкоштовний або платний персональний доступ до матеріалів Сайту або Веб-сторінок для використання Замовником.

6. Сайт — сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права та (або) суміжних прав тощо, пов'язаних між собою та структурованих у межах адреси https://protasenia.com.ua/, доступ до яких здійснюється через вказану адресу Інтернету.

7. Персональне посилання — персональне формалізоване відповідно до стандартів мережі Інтернет запис адреси сайту або його частини (Веб-сторінки), що дозволяє Замовнику отримати доступ до Сайту або його частини в Інтернеті.

 

Основні положення

1. Цей Договір є публічним договором (далі - Договір), який вважається укладеним між Виконавцем з одного боку та Замовником з іншого з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов і положень цього Договору.

2. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги, а Замовник зобов'язується прийняти та сплатити надані Послуги.

3. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Замовником умов цього Договору.

4. Замовник здійснює Акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

Заповнення Замовником заявки на придбання Програми;

Оплати Замовником у повному обсязі;

Проставлення відповідної позначки "ознайомився(-лася) з умовами даного договору та приймаю його умови".

5. Письмова форма цього Договору відповідно до ЗУ "Про електронну комерцію" додатково може підтверджуватись направленням електронного листа.

6. Перелік та вартість надання Послуг розміщено на Сайті.

 

Вартість послуг та порядок розрахунків

1. Вартість Послуг залежить від обраної Програми та вказується на Сайті Виконавця або вказується у рахунку на оплату, які надсилаються Замовнику після заповнення Заявки на участь у Програмі.

2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Програми до моменту оплати шляхом опублікування нової ціни на Сайті.

3. Замовник здійснює оплату за умов 100% передоплати.

4. За домовленістю Сторін Замовнику може бути надано право здійснити оплату частинами.

5. Оплата означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.

6. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті або в рахунку на оплату, які надсилаються Замовнику після заповнення Заявки на придбання Програми.

7. Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

8. У разі оплати Послуги частинами та невнесення будь-якої частини оплати в обумовлений термін, Виконавець має право відмовити Замовнику у наданні доступу до відповідної Програми без повернення сплачених коштів.

 

Умови надання послуг

1. Для отримання послуг Замовник заповнює на Сайті заявку на послугу або участь у програмі.

2. Замовник здійснює оплату Програми одним із обраних способів, після чого повідомляє Виконавцю про проведення оплати з наданням підтверджуючих документів способом, який зазначений у рахунку на оплату.

3. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Замовнику на адресу електронної пошти, вказану при заповненні заявки на отримання Послуги або участь у Програмі, надсилається Персональне посилання.

4. Після надання Послуги або відправки Персонального посилання зобов'язання Виконавця перед Замовником вважаються виконаними в повному обсязі, а сплачені кошти поверненню не підлягають.

5. У разі неотримання протягом 2 (двох) робочих днів Замовником Персонального посилання, Замовник повинен звернутися до служби підтримки Виконавця шляхом надсилання листа на електронну пошту: galen300@gmail.com

6. Персональне посилання є дійсним для одного Замовника, який отримав вказане посилання. Забороняється передача Персонального посилання третім особам.

7. Після отримання Персонального посилання, Замовник повинен заповнити реєстраційну форму для доступу до Персонального кабінету, вказавши необхідні ідентифікуючі дані.

8. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до свого Персонального (Особистого) кабінету, а також усі дії, що відбуваються за допомогою Персонального (Особистого) кабінету, та зобов'язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки Персонального (Особистого) кабінету.

9. Щоб отримати доступ до Програми, Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою.

10.  Використання Замовником отриманих інформації та матеріалів (аудіо-, відеозаписів тощо) допускається лише в особистих некомерційних цілях та для особистого використання, з урахуванням забезпечення безпеки цієї інформації від несанкціонованого та/або публічного розповсюдження.

11.  Виконавець має право відмовитися від надання послуг в односторонньому порядку та анулювати доступ Замовника до обраної Програми у разі встановлення фактів передачі Замовником Персонального посилання третім особам, розповсюдження інформації та матеріалів (аудіо, відео тощо), отриманих внаслідок отримання Послуг, третім особам , і навіть, громадського поширення.

12.  Виконавець не несе відповідальності за неможливість Замовником скористатися Послугами з причин, що не залежать від Виконавця.

 

Права та обов'язки Замовника

Замовник має право:

1. Отримати доступ до Послуги або Програми на умовах цього Договору.

2. Отримати від Виконавця інформацію про Програми, умови їх надання за телефонами, вказаними на Сайті, або надіславши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, або через форму зворотнього зв'язку.

3. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, яке регулює дані правовідносини.

Замовник зобов'язується:

1. Сплатити доступ до Програм у повному обсязі в порядку та строки, передбачені цим Договором.

2. Надати достовірну інформацію про себе у процесі заповнення заявки на участь у Програмі. Замовник відповідає за достовірність такої інформації.

3. Підтримувати у справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, що забезпечують доступ до Сайту.

4. Самостійно та своєчасно знайомитися з інформацією про час, дату, вартість та умови надання Послуг, яка розміщена на Сайті. Замовник не має права пред'являти Виконавцю претензії у разі несвоєчасного ознайомлення або неознайомлення з інформацією на Сайті. Замовник приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, яку він розміщує Виконавцем на Сайті.

5. Виконувати рекомендації, домашні завдання, вимоги тощо, викладені у Програмі.

6. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв'язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв'язку Виконавця із Замовником у рамках надання доступу до Програм згідно цього Договору.

Замовнику забороняється:

1. Здійснювати в будь-якій формі запис (шляхом аудіо-, відеозапису, скачування, скріншоти, фотографування та інших способів копіювання, зміна, зберігання, розповсюдження інформації) матеріалів Програм доступ до яких надано в рамках цього Договору.

2. Використовувати отриману в рамках цього Договору інформацію, матеріали як у комерційних, так і в особистих цілях шляхом переказу чи розповсюдження будь-якими способами отриманих від Виконавця знань.

3. Використовувати отриману від Виконавця інформацію з метою створення подібної та/або конкурентної послуги чи сервісу або з метою отримання комерційної чи фінансової вигоди без попереднього погодження з Виконавцем.

4. Допускати поширення недостовірної, хибної інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає та закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації,  поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права залежно від території надання послуг.

5. Передавати та/або надавати доступ до Програм будь-яким третім особам, а також набувати доступу до Програм спільно з третіми особами.

 

Права та обов'язки Виконавця

Виконавець має право:

1. Самостійно визначати форми та способи надання доступу до Програм з огляду на вимоги чинного законодавства України та умов Договору.

2. В односторонньому порядку визначити вартість Послуг та Програм.

3. Самостійно визначати/змінювати зміст, тривалість, кількість інформації в рамках Послуги або Програми, функціональні можливості, інтерфейс Веб-сторінки.

4. Самостійно залучати до надання Послуг третіх осіб.

5. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором. У разі ненадання інформації, неповного чи неправильного подання інформації Виконавець має право призупинити надання доступу до Програм за Договором до подання Замовником такої інформації.

6. Проводити анкетування, опитування Замовника, у тому числі запитувати відгуки про отримані Програми, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) та отримані відгуки з дотриманням вимог законодавства України щодо захисту персональних даних.

7. Відмовитися від надання доступу до Програм або обмежити доступ Замовнику без повернення сплачених коштів у таких випадках:

Надання Замовником недостовірної інформації.

Недотримання Замовником строків та порядку оплати у разі здійснення оплати у порядку, передбаченому Розділом 3 Договору.

Порушення Замовником інших умов Договору.

8. Здійснювати масове розсилання інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, що дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання розсилки.

9. В односторонньому порядку вносити зміни до умов Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

Виконавець зобов'язується:

1. Надати Послугу або доступ до Програм належної якості в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

2. Зберігати інформацію та інформацію (у тому числі персональні дані), отримані від Замовника для виконання умов цього Договору.

3. Надавати Замовнику інформацію про Послуги та Програми, умови їх надання.

 

Гарантії та посвідчення Сторін

1. Замовник, приймаючи умови цього Договору, бере на себе ризик неотримання користі та ризик можливих збитків, пов'язаних із використанням знань, умінь, навичок, отриманих Замовником у ході надання Послуг.

2. Виконавець, гарантуючи якість Послуг, не надає гарантій на безперебійність, безпеку, безпомилковість та точну відповідність Послуг очікуванням Замовника до змісту Послуг та отриманих ним результатів.

3. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь, навичок, а також отримання Замовником Послуги певної користі з їх використанням (реалізацією) у певному чи невизначеному майбутньому Виконавець не несе відповідальності за неотримання користі, отримання користі нижче за очікування Замовника, а також за прямі та непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь і навичок, залежить від багатьох відомих та невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей та персональних характеристик, що приймають обидві Сторони.

4. Виконавець не здійснює освітню, викладацьку чи педагогічну діяльність та не надає освітні послуги, не видає жодних сертифікатів, свідоцтв, дипломів тощо.

5. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи його умови, Замовник гарантує, що вказав повні, достовірні та актуальні дані, у тому числі персональні дані, при заповненні Заявки на участь у Програмі, введенні будь-яких реєстраційних даних та здійсненні оплати та не використовує дані інших осіб (у в тому числі персональні дані).

6. Замовник гарантує, що не має наміру здійснювати будь-які дії, які б завадили діловій репутації Виконавця та/або третіх осіб, пов'язаних договірними відносинами з Виконавцем, або суперечать законодавству України, міжнародним нормам та звичаям ділового обороту; його дії спрямовані на отримання послуг і в них немає злого наміру, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу та публічного поширення інформації, яка є власністю Виконавця.

7. Сторони гарантують, що мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладання Договору.

8. До Програм не застосовуються будь-які умови, гарантії або інші положення (включаючи будь-які умови щодо задовільної якості, відповідності певної мети використання або відповідності опису), крім тих, які прямо зазначені в Договорі.

9. Вище зазначені умови Договору не впливають на дію передбачених законом прав, властивих Замовнику як споживачеві, які в силу договору Замовник не можете змінити та від яких не можете відмовитись.

 

Відповідальність Сторін

1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та положень Договору.

2. Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником Послуг за цим Договором у разі:

Надання Замовником недостовірної інформації для виконання умов Договору, у тому числі, але не виключно, контактної інформації (e-mail, Skype), а також ненадання інформації у разі зміни інформації, наданої раніше;

Замовник не може отримати Послуги з технічних причин, що не залежать від Виконавця, зокрема, за відсутності у Замовника доступу до мережі Інтернет внаслідок дій операторів зв'язку, провайдерів, впливу комп'ютерних вірусів та/або інших шкідливих програм через відсутність у нього необхідних програмно-апаратних засобів та/або неналежної оплати такого доступу.

3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування або служб, що надають Замовнику доступ до Послуг, що надаються Виконавцем.

4. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника, внаслідок яких було завдано шкоди іншим Замовникам послуг Виконавця, а також не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок дій інших Замовників послуг.

5. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Замовника та/або його суб'єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням та/або негативна суб'єктивна оцінка не є підставою вважати послуги наданими неякісно, або не у погодженому обсязі.

6. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які мали місце під час авторизації їх на Сайті (Веб-сторінці) від імені Замовника.

7. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки, зокрема за очікувані результати від отриманої Послуги.

8. Усі суперечки між Сторонами розглядаються шляхом переговорів з урахуванням врегулювання конфлікту з максимальним урахуванням інтересів Замовника та Виконавця.

9. У разі, якщо Сторони не зможуть дійти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, такі суперечки підлягають передачі на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

 

Обставини непереборної сили (форс-мажор)

1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це є наслідком обставин, що настали після набрання чинності Договором і знаходяться поза сферою контролю сторони, що не виконує. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, цивільні заворушення, терористичні акти, збої в роботі телефонних мереж загального користування, електронних каналів зв'язку, а також рішення державних органів тощо, але не обмежуються ними (далі – форс-мажор). Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення Стороною форс-мажору, що не виконує, що підтверджується відповідною довідкою, засвідченою торгово-промисловою палатою або іншими доказами. Якщо форс-мажор виник у результаті рішення державних органів, Сторони вважають, що текст такого рішення є достатнім доказом настання обставин форс-мажору.

2. Обставини форс-мажору автоматично продовжують термін виконання зобов'язань протягом усього його дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть понад шість місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

Захист персональних даних та конфіденційна інформація

1. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи умови Договору, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю внаслідок надання Послуг на умовах цього Договору відповідно до законодавства України у сфері захисту персональних даних.

2. Обробка персональних даних включає (але не обмежується) збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання та розповсюдження (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, що їх Виконавець обробляє, будь-якою особою, пов'язаною з Виконавцем відносинами контролю для ведення бази персональних даних Замовників.

3. Замовник погоджується, що Виконавець не повинен отримувати додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника будь-якій особі, яка пов'язана з Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних відносин.

4. Вся інформація, яка стала відома Замовнику у зв'язку з отриманням Послуг від Виконавця за цим Договором (зокрема паролі доступу до Програм), є конфіденційною інформацією та комерційною таємницею Виконавця.

5. Замовник зобов'язується не розголошувати та не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення та/або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

 

Права інтелектуальної власності

1. Усі онлайн заняття (вебінари, тренінги) у формі виступів, лекцій, виступів; аудіо та відео-практики, аудіо- та відео-уроки, записи онлайн трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм та відеограм, фотографічні твори, зображення, статті та будь-які інші матеріали, отримані Замовником на виконання умов цього Договору (далі — Матеріали) є об'єктами прав інтелектуальної власності та підлягають захисту.

2. Авторські та суміжні права на Матеріали, до яких надається доступ Замовнику належать Виконавцю. Замовнику надається лише право користування Матеріалами виключно для особистих некомерційних цілей з урахуванням статусу конфіденційності цієї інформації.

3. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне повідомлення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація та будь-які подібні зміни матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця.

 

Інші умови

1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладання, передбаченого п.4 Основних положень Договору та діє до виконання Сторонами умов Договору.

2. Цей Договір може бути розірваний до закінчення строку його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором з дотриманням умов цього Договору.

3. У випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

4. Сторони підтверджують повне та однозначне розуміння ними предмета та змісту цього Договору, прав та обов'язків кожної Сторони, що випливають або пов'язані з виконанням Договору, суть термінів, що вживаються у Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам та волі Сторін.

5. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є чи стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору загалом.

6. Сторони погоджуються, що до відносин, що виникли між ними на підставі цього Договору, застосовується право України.

7. Сторони мають право у будь-який момент укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.

 

Реквізити Виконавця

ФОП Протасєня Андрій Ігорович

Адреса: Україна, 49000 м. Дніпро, вул. Вернадського, 8/11

ІПН (РНУКПН) 2294300775

Рахунок одержувача у форматі відповідно до стандарту IBAN

UA373220010000026005330163491

Назва банку: АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

bottom of page